Stanovy

STANOVY

Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity

Stanovy SAPMU platné od 18. 10. 2017 [PDF 400 kB]

I. Název a sídlo spolku
1. Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity (dále jen SAPMU) je veřejně prospěšnou právnickou osobou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. IČO SAPMU je 26669099.
2. Sídlem SAPMU je Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno.
3. Anglický ekvivalent názvu SAPMU je Alumni and Friends of Masaryk University.

II. Účel spolku
4. SAPMU je samosprávné, dobrovolné a neziskové sdružení absolventů, studentů, zaměstnanců a přátel Masarykovy univerzity (dále jen MU), jehož účelem je v duchu demokratických principů rozvíjet sounáležitost s MU, podporovat studentské a absolventské aktivity, univerzitní spolky a projekty rozvíjející občanskou společnost a podporovat rozvoj samotné MU.
5. Mezi hlavní činnosti SAPMU patří zejména
a) sdružování a propojování absolventů, studentů, zaměstnanců a přátel MU napříč generacemi,
b) předávání zkušeností, vzájemná pomoc a spolupráce,
c) podpora realizace studentských a absolventských projektů rozvíjejících občanskou společnost,
d) pořádání setkání, vzdělávacích, kulturních a společenských akcí,
e) vydávání vlastních informačních či propagačních materiálů a publikací,
f) získávání materiálních a nemateriálních prostředků pro rozvoj SAPMU a MU,
g) šíření dobrého jména MU v ČR i v zahraničí,
h) spolupráce s různými vědeckými, odbornými a kulturními společnostmi, obdobnými spolky a dalšími institucemi v ČR i v zahraničí.

6. SAPMU je založen především na dobrovolné aktivitě svých členů.

III. Práva a povinnosti členů
7. Členství v SAPMU je dobrovolné a může být
a) řádné,
b) čestné.
8. Řádným členem SAPMU se může stát bezúhonná fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami SAPMU. Členství není vázáno na občanství ČR, bydliště v ČR ani na studium či absolutorium MU.
9. Řádné členství vzniká na základě podání přihlášky dnem zaplacení členského příspěvku v minimální výši schválené členským shromážděním.
10. Každý řádný člen SAPMU, jehož členství nebylo pozastaveno, má
a) právo účastnit se členského shromáždění, vyjadřovat se k předmětu zasedání a hlasovat o předložených návrzích,
b) právo navrhovat kandidáty, volit a být volen do orgánů SAPMU,
c) právo navrhovat čestné členy SAPMU,
d) právo aktivně se podílet na činnosti SAPMU a být informován o činnosti orgánů SAPMU,
e) právo kdykoli ze SAPMU vystoupit,
f) povinnost dodržovat stanovy,
g) povinnost platit členské příspěvky v minimální výši stanovené členským shromážděním.

11. Čestné členství se uděluje významným osobnostem za podporu aktivit studentů MU, rozvoj SAPMU či celé MU. Čestné členy schvaluje členské shromáždění. Čestný člen má všechna práva a povinnosti řádného člena s tím, že placení členských příspěvků je dobrovolné.
12. Členovi, jehož jednání je neslučitelné se členstvím v SAPMU a které je v rozporu se stanovami (viz § 239 – § 242 OZ), je pozastaveno členství do sjednání nápravy. O pozastavení členství rozhoduje výbor SAPMU, který může navrhnout členskému shromáždění zrušení členství. Členství se pozastavuje také těm, kteří nezaplatí členský příspěvek ani po výzvě do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
13. Členství v SAPMU zaniká
a) automaticky k 31. 12. roku následujícího po roce, kdy došlo k pozastavení členství bez sjednání nápravy,
b) vystoupením člena na základě písemného prohlášení,
c) vyloučením na základě rozhodnutí členského shromáždění,
d) úmrtím,
e) zánikem SAPMU.

14. Seznam řádných i čestných členů v abecedním pořadí je veden veřejně pro každý kalendářní rok na webové stránce SAPMU. Nový člen je zapsán po zaplacení členského příspěvku. Členové s pozastaveným členstvím jsou uvedeni ve druhé části seznamu. Na konec seznamu jsou zařazeni členové, jejichž členství v průběhu roku zaniklo.

IV. Orgány SAPMU
Členské shromáždění
15. Členské shromáždění je nejvyšším orgánem SAPMU. Tvoří ho všichni členové SAPMU.
16. Členské shromáždění SAPMU má hlavní rozhodovací pravomoci ve vztahu k existenci, aktivitám, fungování a majetku SAPMU.
17. Členské shromáždění SAPMU se koná nejméně jedenkrát ročně.
18. Členské shromáždění SAPMU svolává předseda z vlastního uvážení, na návrh výboru nebo na návrh správní rady. Písemná nebo elektronická pozvánka s uvedením místa, času a pořadu zasedání je členům SAPMU zaslána nejméně 30 dnů před jeho konáním.
19. Členské shromáždění SAPMU je usnášeníschopné při účasti minimálně jedné čtvrtiny řádných členů. Hlasování probíhá zdvižením ruky, přičemž rozhodnutí je přijato nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen disponuje jedním hlasem. Jednání členského shromáždění může probíhat i v případě, že není usnášeníschopné s tím, že závěry musí být následně do 10 dnů schváleny alespoň jednou čtvrtinou všech členů v elektronickém hlasování. Pokud se tak nestane, může svolat předseda do 14 dnů náhradní zasedání v souladu s § 257 OZ. To jedná za účasti libovolného počtu členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných.

20. Členské shromáždění:
a) volí a odvolává předsedu SAPMU,
b) volí a odvolává výbor SAPMU,
c) volí a odvolává členy správní rady SAPMU,
d) schvaluje čestné členy SAPMU,
e) schvaluje změny a doplnění stanov,
f) schvaluje minimální výši a splatnost členských příspěvků i osvobození od jejich placení,
g) schvaluje návrh rozpočtu na daný kalendářní rok,
h) schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu,
i) schvaluje plán činnosti v souladu s cíli SAPMU,
j) schvaluje vyloučení člena SAPMU,
k) rozhoduje o použití finančních prostředků přesahujících částku 300.000 Kč,
l) rozhoduje o zrušení SAPMU s likvidací nebo jeho sloučení s jiným spolkem.

Předseda
21. Předseda je statutárním orgánem SAPMU. Zastupuje SAPMU navenek a samostatně disponuje podpisovým právem.
22. Předsedu volí a odvolává členské shromáždění na dobu dvou let, přičemž může být zvolen opakovaně za sebou.
23. Funkce předsedy SAPMU zaniká
a) volbou nového předsedy,
b) ukončením členství, odvoláním členským shromážděním nebo odstoupením z funkce.
Po zániku funkce podle písm. b) je předseda oprávněn vykonávat všechny pravomoci, které mu dle stanov náleží, kromě rozhodování o finančních prostředcích a majetkových záležitostech, a to do doby, než je zvolen předseda nový.

24. Předseda
a) jedná jménem SAPMU,
b) svolává zasedání výboru SAPMU a předsedá mu,
c) svolává členské shromáždění SAPMU a předsedá mu,
d) vykonává pravomoci svěřené mu výborem a členským shromážděním,
e) dohlíží na hospodaření SAPMU,
f) spravuje bankovní účet SAPMU spolu s místopředsedou a hospodářem,
g) rozhoduje o výdajích v rámci schváleného rozpočtu do výše 5.000 Kč,
h) v konkrétním případě písemně pověřuje člena výboru, aby jednal jménem SAPMU,
i) na základě rozhodnutí výboru zastupuje SAPMU v pracovněprávních vztazích,
j) zajišťuje vyhotovení zápisu z členského shromáždění a nejpozději do 15 dnů od schválení informuje příslušný rejstříkový soud o změnách stanov SAPMU,
k) nejpozději do 30 dnů svolává členské shromáždění po svém odstoupení nebo sníží-li se počet členů správní rady na méně než šest osob.

Výbor
25. Výbor je výkonným orgánem SAPMU.
26. Výbor SAPMU tvoří předseda, místopředseda a minimálně další tři členové zvolení členským shromážděním na dobu dvou let, přičemž mohou být voleni opakovaně za sebou. Výbor SAPMU má zpravidla lichý počet členů.
27. Výbor SAPMU se schází nejméně čtyřikrát ročně. Výbor svolává předseda nebo místopředseda alespoň 7 dnů předem. Jednání výboru se mohou s poradním hlasem účastnit členové správní rady.
28. Výbor SAPMU je usnášeníschopný za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Účast může být zajištěna i online nebo předáním plné moci jinému členu výboru. O výsledku hlasování rozhoduje nadpoloviční většina hlasů zúčastněných členů. Předseda může operativně vyhlásit i elektronické hlasování, ke schválení návrhu je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru. V případě rovnosti hlasů se rozhodujícím stává hlas předsedy.
29. Členství ve výboru SAPMU zaniká volbou nového výboru, ukončením členství v SAPMU, odstoupením nebo odvoláním členským shromážděním. V případě, že poklesne počet členů výboru na čtyři nebo tři, může být výbor doplněn kooptací do počtu pěti členů na období do nejbližšího členského shromáždění.

30. Výbor
a) volí ze svých řad místopředsedu a hospodáře a pověřuje ostatní své členy péčí o konkrétní úsek práce SAPMU
b) hospodaří s majetkem SAPMU,
c) zajišťuje řádné vedení administrativních činností SAPMU,
d) rozhoduje o pracovněprávních vztazích SAPMU,
e) v souladu se zákonem řádně vede seznam členů SAPMU a zpracovává jejich osobní údaje,
f) zveřejňuje zápisy ze zasedání výboru a zápisy z jednání členského shromáždění,
g) předkládá členskému shromáždění výroční zprávu a roční účetní závěrku,
h) na požádání informuje správní radu o činnosti SAPMU,
i) obrací se na správní radu se žádostí o konzultace
j) pozastavuje rozhodnutí předsedy ve věcech těmito stanovami svěřených výboru a předkládá je členskému shromáždění,
k) rozhoduje o jednorázovém použití finančních prostředků v částce do 300.000 Kč, případně o jejich opakovaném použití nepřesahujícím v součtu tuto stanovenou sumu,
l) vyhlašuje, administruje a odborně zaštiťuje studentské projekty rozvíjející občanskou společnost,
m) rozhoduje o přidělení studentských grantů do výše 5.000 Kč na projekt, v případě vyšší částky respektuje doporučení správní rady
n) rozhoduje o pozastavení členství a znovunabytí členských práv člena SAPMU podle čl. 12 stanov,
o) rozhoduje o tom, že v období mezi dvěma členskými shromážděními předloží některou otázku všem členům k elektronickému hlasování; v takovém případě je návrh schválen jen v případě, že souhlasí alespoň jedna čtvrtina všech členů,
p) rozhoduje o všech záležitostech SAPMU, které nejsou výslovně svěřeny do pravomoci členského shromáždění nebo předsedy.

Místopředseda
31. Místopředseda je volen a odvoláván výborem a zastupuje SAPMU v záležitostech, kterými jej pověří předseda nebo výbor. Má podpisové právo k bankovnímu účtu. V plném rozsahu včetně rozhodování o finančních prostředcích a majetkových záležitostech zastupuje předsedu v případě, že jeho funkce zanikla podle čl. 23 písm. b) a tento nepokračuje ve výkonu své funkce do volby předsedy nového.

Hospodář
32. Hospodář je volen a odvoláván výborem SAPMU. Hospodář zejména
a) řádně vede účetní a inventární knihu SAPMU,
b) zpracovává podklady pro rozpočet a účetní závěrku SAPMU,
c) má podpisové právo k bankovnímu účtu SAPMU a spravuje tento účet spolu s předsedou a místopředsedou.

Správní rada
33. Správní rada je kontrolním a poradním orgánem SAPMU.
34. Členové správní rady SAPMU jsou voleni členským shromážděním na dobu čtyř let, přičemž mohou být voleni opakovaně za sebou. Při první volbě je polovina členů zvolena na dva roky a polovina členů na čtyři roky. Správní rada SAPMU je nejméně šestičlenná a má obvykle sudý počet členů. Nadpoloviční většina členů správní rady musí být volena z řad členů SAPMU. Předsedu správní rady volí její členové ze svého středu a mohou ho také nadpoloviční většinou hlasů odvolat. Volební období není vymezeno.
35. Správní rada SAPMU se schází nejméně jedenkrát ročně. Správní radu svolává předseda správní rady nebo předseda SAPMU. Jednání správní rady se může účastnit předseda i členové výboru.
36. Správní rada SAPMU je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny všech svých členů. Účast může být zajištěna i online nebo předáním plné moci jinému členu správní rady. O výsledku hlasování rozhoduje nadpoloviční většina hlasů zúčastněných členů. Předseda správní rady může operativně vyhlásit i elektronické hlasování, ke schválení návrhu je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů správní rady. V případě rovnosti hlasů se rozhodujícím stává hlas předsedy správní rady.
37. Členství ve správní radě SAPMU zaniká volbou nové správní rady, ukončením členství v SAPMU, odstoupením nebo odvoláním členským shromážděním.
38. Správní rada
a) navrhuje výboru přidělení studentských grantů přesahujících částku 5.000 Kč na projekt,
b) kontroluje činnost předsedy a výboru SAPMU,
c) kontroluje hospodaření s financemi a majetkem SAPMU,
d) navrhuje možné aktivity SAPMU,
e) má přístup ke všem informacím týkajících se SAPMU, které má výbor k dispozici,
f) může se účastnit všech jednání výboru SAPMU s hlasem poradním.

V. Sekce
39. Členové spolku se mohou sdružit v sekcích podle společných zájmů, fakultní příslušnosti nebo na územním základě. Sekce nemá právní osobnost. Vnitřní strukturu, uspořádání, případně orgány, pravidla činnosti a jiné si sekce mohou upravit vlastním předpisem, který podléhá schválení členským shromážděním nebo hlasováním dle čl. 30 písm. o). Zástupce nově vzniklé sekce může být kooptován do výboru. Hospodaření sekcí probíhá v rámci rozpočtu SAPMU. Výdaje mimo rozpočet si hradí členové sekcí sami, pokud výbor nerozhodne jinak.

VI. Hospodaření SAPMU
40. Zdrojem prostředků k naplnění účelu a k zajištění činnosti SAPMU jsou:
a) členské příspěvky,
b) dary, příspěvky, dotace a granty od jiných subjektů i členů,
c) výnosy z vlastní vedlejší hospodářské činnosti (pořádání akcí, vydávání publikací, prodej upomínkových předmětů atd.).

41. SAPMU může nabývat movitý i nemovitý majetek. Finanční prostředky a ostatní majetek SAPMU nabytý od doby jeho vzniku slouží výlučně pro zabezpečení činnosti SAPMU a pro realizaci hlavních činností SAPMU zakotvených v těchto stanovách.
42. SAPMU hospodaří dle vyrovnaného rozpočtu schváleného členským shromážděním. Výsledek hospodaření SAPMU za uplynulý kalendářní rok předkládá výbor členskému shromáždění ke schválení.
43. SAPMU vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích.

VII. Závěrečná ustanovení
44. Podmínky spolupráce SAPMU a MU jako celku, fakult MU a dalších univerzitních středisek konkretizují smlouvy o spolupráci.
45. O změnách těchto stanov rozhoduje členské shromáždění SAPMU.
46. SAPMU zaniká na základě rozhodnutí členského shromáždění o zrušení SAPMU s likvidací nebo o jeho sloučení s jiným spolkem. V případě zrušení s likvidací určí členské shromáždění likvidátora, který veškerý majetek, který zůstane po likvidaci, převede na MU. O zániku SAPMU je předseda povinen informovat příslušný rejstříkový soud do 15 dnů od přijetí takového rozhodnutí.

47. Tyto stanovy SAPMU byly upraveny v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a schváleny členským shromážděním SAPMU dne 18. 10. 2017, čímž zároveň nabývají platnosti.