Stanovy

Stanovy SAPMU platné od 21.11.2013 [PDF 1,5 MB]

I. Základní ustanovení

1. Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity (dále jen SAPMU) je dobrovolné nepolitické sdružení, které vzniklo podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. IČO SAPMU je 26669099.

2. Sídlem SAPMU je Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno.

3. Anglický ekvivalent názvu SAPMU je Alumni and Friends of Masaryk University.

II. Poslání a cíle

4. Posláním SAPMU je sdružování absolventů, studentů, zaměstnanců a přátel Masarykovy univerzity (dále jen MU), kteří v duchu demokratických principů chtějí rozvíjet MU a podporovat realizaci studentských a absolventských aktivit a projektů rozvíjejících občanskou společnost v České republice i ve světě.

5. Mezi hlavní činnosti SAPMU patří:
a) sdružování a propojování absolventů, studentů, zaměstnanců a přátel MU napříč generacemi,
b) předávání zkušeností, vzájemná pomoc a spolupráce,
c) podpora realizace studentských a absolventských projektů rozvíjejících občanskou společnost,
d) pořádání setkání, vzdělávacích, kulturních a společenských akcí,
e) vydávání vlastních informačních či propagačních materiálů a publikací,
f) získávání materiálních a nemateriálních prostředků pro rozvoj SAPMU a MU,
g) šíření dobrého jména MU v ČR i v zahraničí,
h) spolupráce s různými vědeckými, odbornými a kulturními společnostmi, obdobnými spolky a dalšími institucemi a občanskými sdruženími v ČR i v zahraničí.

6. SAPMU je založen především na dobrovolné aktivitě svých členů.

III. Členství

7. Členství v SAPMU je dobrovolné. Členství v SAPMU může být:
a) řádné,
b) čestné.

8. Řádným členem SAPMU se může stát bezúhonná fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami SAPMU. Členství není vázáno na občanství ČR, ani na studium či absolutorium MU.

9. Členství vzniká na základě podání přihlášky a zaplacení členského příspěvku ve výši schválené valným shromážděním.

10. Každý řádný člen SAPMU má:
a) právo účastnit se valného shromáždění,
b) právo navrhovat kandidáty, volit a být volen do orgánů SAPMU,
c) právo kdykoli ze SAPMU vystoupit,
d) právo být informován o činnosti SAPMU,
e) právo aktivně se podílet na činnosti SAPMU,
f) právo navrhovat čestné členy SAPMU,
g) povinnost dodržovat stanovy,
h) povinnost platit členské příspěvky.

11. Čestné členství se uděluje významným osobnostem za podporu studentů, rozvoj SAPMU či MU. Právo navrhnout čestné členství má každý člen SAPMU. Čestné členy schvaluje valné shromáždění. Čestný člen požívá všech práv a povinností řádného člena s tím, že placení členských příspěvků je dobrovolné.

12. Členovi, jehož jednání je neslučitelné se členstvím v SAPMU a které je v rozporu se stanovami, je pozastaveno členství. O pozastavení členství rozhoduje výbor SAPMU, který může navrhnout valnému shromáždění zrušení členství.

13. Členství v SAPMU zaniká:
a) nezaplacením členských příspěvků na daný kalendářní rok do 31. března,
b) vystoupením člena na základě písemného prohlášení,
c) zrušením členství na základě rozhodnutí valného shromáždění,
d) úmrtím,
e) zánikem SAPMU.

14. Členství v SAPMU je nepřevoditelné.

IV. Orgány SAPMU

Valné shromáždění

15. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem SAPMU. Tvoří ho všichni členové SAPMU.

16. Valné shromáždění SAPMU má hlavní rozhodovací pravomoci ve vztahu k existenci, aktivitám, fungování a majetku SAPMU.

17. Valné shromáždění SAPMU se koná nejméně jedenkrát ročně.

18. Valné shromáždění SAPMU svolává předseda z vlastního uvážení, na návrh výboru nebo na návrh správní rady. Písemná nebo elektronická pozvánka je členům SAPMU zaslána v předstihu alespoň 30 dnů. Důležité body jednání valného shromáždění jsou zveřejněny předem.

19. Valné shromáždění SAPMU je usnášeníschopné 30 minut po stanoveném začátku bez ohledu na počet přítomných členů. Hlasování probíhá zdvižením ruky, přičemž rozhodnutí je přijato nadpoloviční většinou hlasů. Každý člen disponuje jedním hlasem.

20. Valné shromáždění:
a) volí a odvolává předsedu SAPMU,
b) volí a odvolává výbor SAPMU,
c) volí a odvolává členy správní rady SAPMU,
d) schvaluje čestné členy SAPMU,
e) schvaluje změny a doplnění stanov,
f) schvaluje výši členských příspěvků,
g) schvaluje návrh rozpočtu na daný kalendářní rok,
h) schvaluje roční účetní uzávěrky a výroční zprávy,
i) schvaluje plán činnosti v souladu s cíli SAPMU,
j) schvaluje pozastavení členství člena SAPMU,
k) rozhoduje o použití finančních prostředků přesahujících částku 300.000 Kč,
l) rozhoduje o zrušení SAPMU nebo jeho sloučení s jiným sdružením.

Předseda

21. Předseda je statutárním orgánem SAPMU. Zastupuje SAPMU navenek a disponuje podpisovým právem.

22. Předsedu volí a odvolává valné shromáždění na dobu dvou let, přičemž může být zvolen opakovaně za sebou.

23. Funkce předsedy SAPMU zaniká volbou nového předsedy, ukončením členství, odvoláním valným shromážděním nebo odstoupením z funkce. Po zániku funkce je předseda oprávněn zastávat všechny pravomoci, které mu dle stanov náleží, kromě rozhodování o finančních prostředcích a majetkových záležitostech, a to do doby, než je zvolen předseda nový.

24. Předseda:
a) jedná jménem SAPMU,
b) svolává zasedání výboru SAPMU a předsedá mu,
c) svolává valné shromáždění SAPMU a předsedá mu,
d) vykonává pravomoci svěřené výborem a valným shromážděním,
e) dohlíží na hospodaření SAPMU,
f) spravuje bankovní účet SAPMU spolu s pověřenými členy výboru a hospodářem,
g) rozhoduje o výdajích v rámci schváleného rozpočtu do výše 5.000 Kč,
h) v konkrétním případě písemně pověřuje člena výboru, aby jednal jménem SAPMU,
i) na základě rozhodnutí výboru zastupuje SAPMU v pracovněprávních vztazích,
j) nejpozději do 15 dnů informuje příslušný orgán státní správy o změnách stanov SAPMU,
k) nejpozději do 30 dnů svolává valné shromáždění při svém odstoupení, sníží-li se počet členů výboru na méně než pět osob, nebo sníží-li se počet členů správní rady na méně než šest osob.

Výbor

25. Výbor je výkonným orgánem SAPMU.

26. Výbor SAPMU tvoří předseda a minimálně další čtyři členové zvolení valným shromážděním na dobu dvou let, přičemž mohou být voleni opakovaně za sebou. Výbor SAPMU má zpravidla lichý počet členů.

27. Výbor SAPMU se schází nejméně čtyřikrát ročně. Výbor svolává předseda nebo některý z členů výboru alespoň 10 dnů předem. Jednání výboru se mohou s poradním hlasem účastnit členové správní rady.

28. Výbor SAPMU je usnášeníschopný nadpoloviční většinou všech členů. Hlasování probíhá zdvižením ruky, o výsledku hlasování rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů se rozhodujícím stává hlas předsedy.

29. Členství ve výboru SAPMU zaniká volbou nového výboru, ukončením členství v SAPMU, odstoupením nebo odvoláním valným shromážděním.

30. Výbor:
a) řádně vede účetní a inventární knihu SAPMU,
b) dohlíží na hospodaření s majetkem SAPMU,
c) zajišťuje řádné vedení administrativních činností SAPMU,
d) rozhoduje v pracovněprávních vztazích SAPMU,
e) v souladu se zákonem řádně vede soupis členů SAPMU a jejich kontaktní údaje,
f) pořizuje zápisy ze zasedání výboru a zápisy z jednání valného shromáždění,
g) předkládá valnému shromáždění výroční zprávy a roční účetní uzávěrky,
h) na požádání informuje valné shromáždění a správní radu o činnosti SAPMU,
i) pozastavuje rozhodnutí předsedy ve věcech těmito stanovami svěřených,
j) rozhoduje o jednorázovém použití finančních prostředků v částce do 300.000 Kč, případně o jejich opakovaném použití nepřesahujícím v součtu tuto stanovenou sumu. Sumou se rozumí součet finančních prostředků od posledního zasedání valného shromáždění, kde výbor použití těchto prostředků vykazuje. Rozhodnutí o použití finančních prostředků podepisují předseda a minimálně dva další členové výboru,
k) vypisuje, administruje a odborně zaštiťuje studentské projekty rozvíjející občanskou společnost,
l) rozhoduje o přidělení studentských a absolventských grantů do výše 5.000 Kč na projekt,
m) rozhoduje o pozastavení členství a znovunabytí členství člena SAPMU, který závažným způsobem porušil stanovy,
n) rozhoduje o všech záležitostech SAPMU, které nejsou výslovně svěřeny do pravomoci valnému shromáždění nebo předsedy.

Hospodář

31. Hospodář je jmenován a odvoláván výborem SAPMU. Hospodář je zpravidla jedním ze členů výboru SAPMU. V případě, že hospodář není jmenován, zastává jeho činnosti výbor SAPMU.

32. Hospodář:
a) řádně vede účetní a inventární knihu SAPMU,
b) dohlíží na hospodaření s majetkem SAPMU,
c) spravuje bankovní účet SAPMU spolu s předsedou a dalšími členy výboru.

Správní rada

33. Správní rada je kontrolním a poradním orgánem SAPMU.

34. Členové správní rady SAPMU jsou voleni valným shromážděním na dobu čtyř let, přičemž mohou být voleni opakovaně za sebou. Při první volbě je polovina členů zvolena na dva roky a polovina členů na čtyři roky. Správní rada SAPMU je nejméně šestičlenná a má sudý počet členů. Předsedu správní rady volí její členové ze svého středu.

35. Správní rada SAPMU se schází nejméně jedenkrát ročně. Správní radu svolává předseda správní rady nebo předseda SAPMU alespoň 30 dnů předem. Jednání správní rady se může účastnit předseda i členové výboru.

36. Správní rada SAPMU je usnášeníschopná nadpoloviční většinou všech členů. Hlasování probíhá zdvižením ruky, o výsledku hlasování rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů se rozhodujícím stává hlas předsedy správní rady.

37. Členství ve správní radě SAPMU zaniká volbou nové správní rady, odstoupením nebo odvoláním valným shromážděním.

38. Správní rada:
a) rozhoduje o přidělení studentských grantů přesahujících částku 5.000 Kč na projekt,
b) kontroluje činnost předsedy a výboru SAPMU,
c) kontroluje hospodaření s financemi a majetkem SAPMU,
d) navrhuje možné aktivity SAPMU,
e) má přístup ke všem informacím týkajících se SAPMU, které má výbor k dispozici,
f) může se účastnit všech jednání výboru SAPMU s hlasem poradním.

V. Hospodaření SAPMU

39. Zdrojem prostředků pro realizaci cílů a poslání a zajištění činnosti SAPMU jsou:
a) členské příspěvky,
b) dary, příspěvky, dotace a granty od jiných subjektů,
c) výnosy z vlastní činnosti (pořádání akcí, vydávání publikací, prodej upomínkových předmětů, atd.),
d) dobrovolná aktivita členů.

40. SAPMU může nabývat movitý i nemovitý majetek a zřizovat účelově určené fondy. Finanční prostředky a ostatní majetek SAPMU nabytý od doby jeho vzniku slouží výlučně pro zabezpečení činnosti SAPMU a pro dosažení realizace cílů a poslání SAPMU zakotvených v těchto stanovách.

41. SAPMU hospodaří dle vyrovnaného rozpočtu schváleného valným shromážděním. Výsledek hospodaření SAPMU za uplynulý kalendářní rok předkládá výbor valnému shromáždění.

42. SAPMU vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích.

VI. Závěrečná ustanovení

43. Podmínky spolupráce SAPMU a MU konkretizuje smlouva o spolupráci.

44. Roční členský příspěvek řádného člena stanovuje valné shromáždění. Příspěvek čestného člena je dobrovolný.

45. O změnách stanov SAPMU rozhoduje valné shromáždění SAPMU.

46. SAPMU zaniká na základě usnesení nadpoloviční většiny členů SAPMU přítomných na valném shromáždění o rozpuštění SAPMU podle platných právních předpisů. Valné shromáždění určí ve svém usnesení o rozpuštění likvidátora, který veškerý majetek, který zůstane po likvidaci, převede na MU. O zániku SAPMU je předseda povinen informovat příslušný orgán státní správy do 15 dnů od přijetí takového rozhodnutí.

47. Tyto stanovy SAPMU byly upraveny v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a schváleny valným shromáždění SAPMU dne 21. listopadu 2013, čímž zároveň nabývají platnosti.