VYHLAŠUJE: Granty TGM 2013

Druhý ročník studentských grantů na podporu projektů rozvíjejících
občanskou společnost v České republice i ve světě
na období 17.11.2013 – 31.12.2014

Ke stažení:
Plakát [PDF 411 kB]
Základní informace [PDF 56 kB]
Žádost o grant [DOC 222 kB]
Hodnocení projektů [PDF 45 kB]
Závěrečná zpráva [DOC 144 kB]

Cílem grantů TGM je odborná, finanční a materiální podpora studentských projektů zaměřených na rozvoj demokracie a občanské společnosti v České republice i ve světě.

Granty TGM umožňují realizovat debaty, přednášky, setkání, výstavy, projekce, festivaly, soutěže, koncerty, happeningy, konference, workshopy, stáže, dokumenty, publikace, výzkumné projekty…

Granty TGM vyhlašuje Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz, se sídlem Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (IČO: 26669099).

Granty TGM se udělují jedenkrát ročně u příležitosti Mezinárodního dne studentů (17.11.).

Granty TGM se udělují ve výši 4.000-50.000 Kč. V roce 2013 chceme rozdělit částku 80.000 Kč. Tvoří ji členské příspěvky členů SAPMU a 50.000 Kč dar hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška.

Žadatelem o grant TGM může být pouze student Masarykovy univerzity, který má již zkušenosti s realizací veřejně prospěšných projektů.

Podmínky grantů TGM:
> projekt je v souladu se zaměřením grantů TGM,
> projekt má dlouhodobý dopad na společnost a aktivně je do něho zapojena veřejnost,
> projekt má jasně formulované cíle a výstupy, přiměřený a hospodárný rozpočet,
> projekt má dostatečně zpracovaný realizační plán a časový harmonogram.

Vyplněnou žádost o grant TGM je nutné odeslat v elektronické podobě na adresu spolek@muni.cz nejpozději do pondělí 28.10.2013 23:59 h.

Všechny žádosti o grant TGM, které splní podmínky grantů TGM postoupí do druhého kola grantového řízení. To se uskuteční v úterý 12.11.2013 za účasti členů správní rady SAPMU. Na základě grantové žádosti, 3 minutové prezentace a 5 minutové diskuse s žadateli vybere správní rada SAPMU nejlepší projekty, které získají Grant TGM 2013. V případě, že projekt v grantovém řízení uspěje, uzavře SAPMU v pátek 15.11.2013 se žadatelem smlouvu o udělení grantu TGM. Grant TGM bude příjemci poskytnut v jedné splátce nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy.

Příjemce grantu TGM předkládá SAPMU nejpozději do 31.12.2014:
> závěrečnou zprávu o projektu s podrobným vyúčtováním projektu,
> ukázky informačních a propagačních materiálů projektu,
> minimálně 10 fotografií v elektronické podobě.

Harmonogram grantů TGM 2013:
neděle 05.05.2013 vyhlášení grantů TGM
pondělí 28.10.2013 23:59 h uzávěrka přihlášek grantového řízení
pátek 01.11.2013 pozvání zástupců projektů do druhého kola grantového řízení
úterý 12.11.2013 17:00 h druhé kolo hodnocení, výběr projektů členy správní rady SAPMU
pátek 15.11.2013 uzavření smluv s úspěšnými žadateli, převod grantu TGM na účet žadatele
středa 31.12.2014 termín pro předložení závěrečné zprávy a dočerpání finační podpory

V prvním kole hodnocení vyřadíme všechny projekty, které:
> jsou nejasné a nesrozumitelné,
> mají formu diplomové práce jednotlivce,
> jsou organizovány s velkým množstvím partnerů, kde je zapojení SAPMU zcela mizivé,
> představují jednorázovou akci, bez dlouhodobějších přesahů,
> nejsou originální, inovativní,
> žádají stipendia, suplování funkce stipendijních fondů fakult,
> jsou zaměřeny na úzkou komunitu lidí, nejsou určeny veřejnosti,
> mají podobu večírků, párty, mají komerční charakter,
> představují činnost / provoz sdružení nikoli konkrétní projekt.

SAPMU chce podporovat především projekty, které:
> originálním způsobem reagují na potřeby doby a nedostatky společnosti,
> přinášejí nová řešení a nové trendy ve vzdělávání,
> kultivují celospolečenskou diskusi a utváření názorů,
> aktivizují společnost, podporují aktivní občanství a zájem o veřejné dění,
> pomáhají nastavovat transparentní a demokratické fungování společnosti,
> rozvíjí mezikulturní, mezigenerační a mezináboženský dialog a spolupráci.

Příklady ideálních projektů:
> Masarykovy debaty, www.masarykovydebaty.cz
> Demagog.cz, www.demagog.cz
> Kabinet Havel, www.ceskavize.cz
> Zlepši to!, www.zlepsito.cz
> QMU, www.qmu.cz
> Zelený kampus, zelenykampus.biomania.cz
> Fyzikální cirkus, cirkus.hvezdarna.cz
> Uppsala Model United Nations (UMUN), www.fn.se/distrikt-och-foreningar/foreningar/uppsala-fn-forening/umun2013/

Ke stažení:
Plakát [PDF 411 kB]
Základní informace [PDF 56 kB]
Žádost o grant [DOC 222 kB]
Hodnocení projektů [PDF 45 kB]
Závěrečná zpráva [DOC 144 kB]


Comments are closed.