Výstava Cyrilometodějský Velehrad

Dovolte, abychom Vás pozvali do Památníku písemnictví na Moravě na vernisáž výstavy Cyrilometodějský Velehrad, která bude zahájena 22. března v 17 hodin.

Pozvánka zde:
Velehrad-pozvanka
Plakát zde:
Velehrad-pozvanka

Téhož dne v 16 hodin proběhne přednáška paní Blanky Rašticové ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti s názvem Duchovní tradice Velehradu, v níž bude pojednáno o dějinách Velehradu jakožto poutního místa od poloviny 19. století do meziválečného období
20. století.

Pozvánka na přednášku zde:
StřeDění_Velehrad_22.3. _pdf

V rámci přednášky bude objasněno, proč nelze ztotožňovat Velehrad s velkomoravským Veligradem, v této souvislosti bude soustředěna pozornost na rajhradského benediktina Bedu Dudíka, který v prvním svazku svých dějin Moravy jako vůbec první zpochybnil ztotožňování obou míst, a jeho polemiku s Vincencem Brandlem (tzv. velehradská otázka).
Budeme obeznámeni se stavem velehradského kláštera a baziliky v polovině 19. století a snahami o jejich povznesení, které se pojily s blížícími se oslavami milénia příchodu sv. Cyrila a Metoděje – počátek poutní tradice na Velehradě. V této souvislosti budou připomenuty některé významné osobnosti, jež se významně zasloužily o obnovu areálu, jako např. olomoucký arcibiskup Bedřich Fürstenberk či pozdější arcibiskup (v té době mladý bohoslovec) Antonín C. Stojan.
Budeme seznámeni s duchovním rozvojem Velehradu po roce 1890, kdy na Velehrad přišli jezuité a postupně se jim podařilo vytvořit z něj centrum dialogu mezi východním a západním křesťanstvím. V této souvislosti budou zmíněny unionistické sjezdy, vytvoření Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje a vznik Akademie Velehradské, vybudování jezuitského gymnázia a posilování cyrilometodějského kultu.


Comments are closed.